Statuten

Stichting - Doel

Artikel 1:
Op de stichtingsvergadering van 18 april 1974 werd de feitelijke vereniging “De Antwerpse Kring van het Verzekeringswezen” opgericht. Deze vereniging wil een ontmoetingscentrum zijn voor alle leden.

Leden

Artikel 2:
De Kring bestaat uit leden, emeritusleden en ereleden. Lid kunnen zijn: a. De personen die in een Belgische verzekeringsmaatschappij of in een vestiging of vertegenwoordiging in België van een buitenlandse verzekeringsmaatschappij een bestuurs- of directiefunctie vervullen, of in een leidinggevende managementfunctie verantwoordelijke zijn voor een afdeling sales, productie, schade, productontwikkeling, PR of marketing. b. De verzekeringsproducenten die lid zijn, of ten minste voldoen aan de criteria, om lid te worden van een erkende beroepsvereniging. Afgevaardigden van verzekeringsproducenten moeten voldoen aan de functie-omschrijving onder a. c. De leidinggevende personen die beroepshalve een rechtstreekse binding hebben met de verzekeringssector. Emeritusleden zijn: leden die op rust zijn gegaan. Erelid kunnen zijn: de personen die niet in aanmerking komen om effectief lid te worden en die een vooraanstaande functie bekleden in de sociaal, culturele, politieke, ecologische of economische sector.

Artikel 3:
Elke aanvraag tot toetreding wordt schriftelijk gesteld en geadresseerd aan het Secretariaat. Over de aanvaarding wordt beslist door de Raad van Bestuur.

Artikel 4:
Het lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar. Het eindigt door vrijwillig genomen ontslag of door uitsluiting waartoe de Raad van Bestuur bij eenparigheid van stemmen kan besluiten, indien een lid de voorziene bijdragen niet meer betaalt, of niet meer voldoet aan de gestelde voorwaarden.

Bestuur - Vergaderingen

Artikel 5:
De Kring wordt bestuurd door de Raad van Bestuur die de vergaderingen zal organiseren, de jaarlijkse bijdrage vaststelt en int, de fondsen beheert en de bevoegdheden uitoefent die elders in dit reglement worden bepaald. De Raad van Bestuur beschikt voor het overige over de ruimste bevoegdheid en kan alle initiatieven nemen die nodig of nuttig zijn voor de realisatie van het gestelde doel. De Raad bestaat uit een voorzitter en een ondervoorzitter en ten minste drie leden, en wordt onder de effectieve leden door de Raad van Bestuur gekozen voor de duurtijd van één jaar. Het mandaat van de Raad verstrijkt op de algemene vergadering van oktober. De functies van voorzitter en ondervoorzitter worden afwisselend uitgeoefend door een lid dat de verzekeringsmaatschappijen en een lid dat de verzekeringsproducenten vertegenwoordigt. Op het einde van het dienstjaar legt de Raad verantwoording af van het beheer, waarna de nieuwe Raad van Bestuur aan de leden wordt voorgesteld.

Artikel 6:
Behoudens tegenstrijdige bepalingen in andere artikelen van dit reglement worden alle beslissingen van de Raad van Bestuur genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige leden.

Wijzigingen aan het Reglement - Ontbinding

Artikel 7:
Het reglement kan slechts gewijzigd worden op voorstel van de Raad van Bestuur of op voorstel van tenminste tien leden van de Kring. Het voorstel tot wijziging moet voorgelegd worden aan de Raad van Bestuur tenminste dertig dagen voor de vergadering die over het voorstel zal beslissen.

Artikel 8:
Bij ontbinding van de Kring, waartoe door de algemene vergadering slechts kan worden beslist op voorstel van de Raad van Bestuur, wordt het patrimonium toegewezen aan een instelling zonder winstoogmerk, die tot doel heeft de studie van het verzekeringswezen te bevorderen. De keuze van de instelling geschiedt door de Raad van Bestuur.

Contactgegevens

Antwerpse Kring van het Verzekeringswezen
C/o VANHEULE & CO
Lange Nieuwstraat 21-23 B.7
2000 Antwerpen

secretariaat@antwerpsekring.be