Inwendig reglement (werkwijze – afspraken)

Lidgeld

Het lidgeld wordt jaarlijks bepaald door de Raad van Bestuur. Het lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar. Het lidgeld dient per werkingsjaar en per persoon te worden betaald, niet per kantoor, onderneming of organisatie. Het werkingsjaar loopt van 1 oktober tot 30 september van het daaropvolgende jaar. Ieder lid wordt bij aanvang van het werkingsjaar uitgenodigd het lidgeld te voldoen. Leden die in de loop van het werkingsjaar worden aanvaard krijgen pas een uitnodiging voor de betaling van het lidgeld het eerstvolgende volledige werkingsjaar. Bij beëindiging van het lidmaatschap is er geen terugbetaling voor de niet-verbruikte periode van het werkingsjaar. Leden die na het ontvangen van een herinnering tot betaling van het lidgeld hieraan geen gevolg geven worden geschrapt als lid.

Ledenbrochure

Enkel leden die hun lidgeld tijdig hebben voldaan worden in de ledenbrochure opgenomen. De gegevens die in de brochure worden opgenomen zijn deze die door het lid werden vermeld op het toetredingsformulier, of de gegevens die tijdig aan het secretariaat werden meegedeeld. Leden die het lidgeld laattijdig betalen worden niet opgenomen. De ledenbrochure wordt 1 maal per werkingsjaar uitgegeven.

Activiteiten

Ieder lid wordt persoonlijk schriftelijk (en per e-mail indien het adres werd meegedeeld) uitgenodigd voor al de activiteiten. In principe zijn er per werkingsjaar 4 middagactiviteiten (lunches) en 1 avondactiviteit (waarop de partners van de leden eveneens worden uitgenodigd). Normaliter zijn er in juli en augustus geen activiteiten. De lunches vinden plaats op de aangeduide locatie, in principe de dinsdagmiddag. De ontvangst (aperitief + hapjes) is normaliter voorzien tussen 11u30 en 12u15. Aansluitend is er een lunch bestaande uit een voor- en hoofdgerecht vergezeld van aangepaste dranken. Na het hoofdgerecht houdt de gastspreker (cfr. lijst sprekers) zijn toespraak. Ter afsluiting is er een dessertenbuffet waar gezellig kan worden nagepraat. Er wordt gestreefd om het formele gedeelte uiterlijk om 14u te beëindigen. Voor de avondactiviteit worden afzonderlijke afspraken gemaakt.

Niet-leden

Niet-leden kunnen door leden worden uitgenodigd om deel te nemen aan de lunches. Deze mogelijkheid geldt enkel voor niet-leden die in aanmerking kunnen komen om lid te worden (cfr. statuten). Niet-leden kunnen slechts 1 maal van deze uitnodiging genieten en dienen vervolgens lid te worden om aan de andere activiteiten te kunnen deelnemen. Het lid dat het niet-lid uitnodigt staat in voor de betaling van het inschrijvingsgeld voor de activiteit. De volledige identiteit van het niet-lid dient te worden opgegeven aan het secretariaat.

Betalingen

Ieder lid zorgt zelf voor de correcte uitvoering van de betalingen (lidgeld, activiteiten, …). Er worden geen afzonderlijke facturen of kostennota’s opgesteld dan diegene die worden opgezonden bij de uitnodiging tot betaling. Betalingen dienen tijdig te worden uitgevoerd op het vermelde rekeningnummer. Leden die voor een activiteit hebben ingeschreven kunnen slechts hun inschrijving annuleren mits verwittiging aan het secretariaat ten laatste op de vrijdag die de activiteit vooraf gaat. Vermits dan de reservaties aan de catering worden doorgegeven dienen deze door de Antwerpse Kring te worden betaald en zal bijgevolg het lid de betaling verschuldigd zijn.

Contactgegevens

Antwerpse Kring van het Verzekeringswezen
p/a Maarten Vermost
Antwerpsestraat, 10
2850 Boom
03/880.70.15
secretariaat@antwerpsekring.be